Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (32)
Дозвільні документи
Ліцензії (1)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "РАССВЕТ-ЕНЕРГО"

#04824652

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 6.90 6.90
накопичена амортизація 1002 6.90 6.90
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 327.10 224.90
первісна вартість 1011 474.70 472.00
знос 1012 147.60 247.10
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 327.10 224.90
II. Оборотні активи Запаси: 1100 0.30 0.30
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 71.40 78.10
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 563.00 5 562.60
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 0.40 0.30
Витрати майбутніх періодів 1170 0.70 1.40
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.30
Усього за розділом II 1195 5 635.80 5 643.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 5 962.90 5 867.90

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 150.10 150.10
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4 972.80 4 659.30
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 5 122.90 4 809.40
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 7.90 21.60
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 41.40 59.20
розрахунками з бюджетом 1620 0.40 15.40
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.10 10.90
розрахунками з оплати праці 1630 4.00 65.40
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 786.20 886.00
Усього за розділом III 1695 832.10 1 036.90
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 5 962.90 5 867.90

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 0.00 20.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 5.00 20.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 4.80 0.00
Інші операційні витрати 2180 313.50 460.20
Інші витрати 2270 0.30 0.10
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 318.60 460.30
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -313.60 -440.30
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -313.60 -440.30