Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (29)
Перевірки (13)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДРОДЖЕННЯ"

#03765068

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
II. Оборотні активи Запаси: 1100 1.70 1.70
у тому числі готова продукція 1103 1.70 1.70
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 7.00 3.20
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.10 0.10
Г роші та їх еквіваленти 1165 1.90 0.20
Усього за розділом II 1195 10.70 5.20
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 512.30 512.30
Баланс 1300 523.00 517.50

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7.00 7.00
Додатковий капітал 1410 409.40 409.40
Резервний капітал 1415 4.80
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -256.00
Усього за розділом I 1495 421.20 160.40
товари, роботи, послуги 1615 81.00
розрахунками з бюджетом 1620 8.00 31.20
розрахунками зі страхування 1625 0.60 6.30
розрахунками з оплати праці 1630 3.30
Інші поточні зобов'язання 1690 89.90 238.60
Усього за розділом III 1695 101.80 357.10
Баланс 1900 523.00 517.50

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 79.60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 36.30
Інші операційні доходи 2120 5.60
Інші операційні витрати 2180 260.80 67.50
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 85.20
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 260.80 103.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -260.80 -18.60
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -260.80 -18.60