Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1) ДАБІ (513)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХБУД"

#03579443

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
первісна вартість 1001 43.00 43.00
накопичена амортизація 1002 43.00 43.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 18 506.00 18 506.00
Основні засоби 1010 93 085.00 76 413.00
первісна вартість 1011 148 944.00 149 988.00
знос 1012 55 859.00 73 575.00
Інші необоротні активи 1090 400.00 527.00
Усього за розділом I 1095 111 991.00 95 446.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 66 880.00 47 465.00
Виробничі запаси 1101 66 880.00 47 465.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 26 459.00 138 055.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 1 521.00 1 014.00
з бюджетом 1135 224.00 39.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 19 569.00 10 283.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 95 223.00 30 236.00
Рахунки в банках 1167 95 223.00 30 236.00
Витрати майбутніх періодів 1170 291.00 485.00
Інші оборотні активи 1190 1 160.00 1 352.00
Усього за розділом II 1195 211 327.00 228 929.00
Баланс 1300 323 318.00 324 375.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 000.00 1 000.00
Додатковий капітал 1410 38 396.00 38 396.00
Резервний капітал 1415 31.00 31.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 204 114.00 211 623.00
Усього за розділом I 1495 243 541.00 251 050.00
товари, роботи, послуги 1615 39 932.00 39 361.00
розрахунками з бюджетом 1620 16 851.00 15 061.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 4 049.00 1 417.00
розрахунками зі страхування 1625 540.00
розрахунками з оплати праці 1630 2 370.00 1 768.00
за одержаними авансами 1635 12 093.00 8 081.00
Поточні забезпечення 1660 2 077.00 2 488.00
Інші поточні зобов’язання 1690 6 454.00 6 026.00
Усього за розділом ІІІ 1695 79 777.00 73 325.00
Баланс 1900 323 318.00 324 375.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 237 825.00 595 107.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 223 111.00 563 812.00
Валовий: прибуток 2090 14 714.00 31 295.00
Інші операційні доходи 2120 932.00 2 425.00
Адміністративні витрати 2130 5 075.00 10 224.00
Інші операційні витрати 2180 2 442.00 2 997.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 8 129.00 20 499.00
Інші фінансові доходи 2220 1 408.00 1 642.00
Інші доходи 2240 54.00 42.00
Фінансові витрати 2250 177.00 370.00
Інші витрати 2270 3.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 9 414.00 21 810.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 705.00 -4 048.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 7 709.00 17 762.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 7 709.00 17 762.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 141 334.00 448 065.00
Витрати на оплату праці 2505 33 162.00 75 531.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 7 188.00 16 498.00
Амортизація 2515 17 619.00 16 575.00
Інші операційні витрати 2520 31 273.00 20 364.00
Разом 2550 230 576.00 577 033.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 168 898.00 632 715.00
Цільового фінансування 3010 695.00 645.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 754.00 77 680.00
Надходження від повернення авансів 3020 238.00 589.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1 401.00 929.00
Надходження від операційної оренди 3040 2.00 13.00
Інші надходження 3095 8 895.00 19 699.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 175 603.00 566 272.00
Праці 3105 27 010.00 59 176.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 7 526.00 16 745.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 34 195.00 34 243.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 4 336.00 8 339.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 22 678.00 10 400.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 7 181.00 15 504.00
Витрачання на оплату авансів 3135 286.00 25 197.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 617.00 70.00
Інші витрачання 3190 253.00 6 208.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -63 607.00 24 359.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
необоротних активів 3260 1 193.00 41 979.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1 193.00 -41 979.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Сплату дивідендів 3355 187.00 935.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -187.00 -935.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -64 987.00 -18 555.00
Залишок коштів на початок року 3405 95 223.00 113 778.00
Залишок коштів на кінець року 3415 30 236.00 95 223.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008