Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (6)
Дозвільні документи
Ліцензії (17)
ДАБІ (11)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ПОЛТАВАГАЗ"

#03351912

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 18 046.00 14 212.00
первісна вартість 1001 63 661.00 66 284.00
накопичена амортизація 1002 45 615.00 52 072.00
Основні засоби 1010 420 523.00 441 243.00
первісна вартість 1011 730 607.00 783 697.00
знос 1012 310 084.00 342 454.00
Інвестиційна нерухомість 1015 9 039.00 8 755.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 3 843.00
Інші необоротні активи 1090 649.00
Усього за розділом I 1095 447 608.00 468 702.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 31 650.00 33 220.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 96 549.00 99 100.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 34 145.00 16 204.00
з бюджетом 1135 1 464.00 1 382.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 1 308.00 1 308.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 245.00 14 484.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 85 812.00 218 662.00
Інші оборотні активи 1190 103 089.00 187 915.00
Усього за розділом II 1195 358 954.00 570 967.00
Баланс 1300 806 562.00 1 039 669.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 435.00 435.00
Капітал у дооцінках 1405 8 123.00 7 794.00
Додатковий капітал 1410 158 604.00 161 761.00
Резервний капітал 1415 109.00 109.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -484 715.00 -864 437.00
Усього за розділом I 1495 -317 444.00 -694 338.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 17 131.00 14 763.00
Довгострокові забезпечення 1520 51 386.00 45 692.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 25 131.00 19 532.00
Усього за розділом II 1595 68 517.00 60 455.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 5 214.00 4 628.00
товари, роботи, послуги 1615 904 358.00 1 529 734.00
розрахунками з бюджетом 1620 11 396.00 7 027.00
розрахунками зі страхування 1625 6 002.00 4 549.00
розрахунками з оплати праці 1630 23 414.00 18 415.00
за одержаними авансами 1635 46 221.00 40 230.00
за розрахунками з учасниками 1640 21 978.00 19 319.00
Поточні забезпечення 1660 34 984.00 43 746.00
Інші поточні зобов’язання 1690 1 922.00 5 904.00
Усього за розділом ІІІ 1695 1 055 489.00 1 673 552.00
Баланс 1900 806 562.00 1 039 669.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 948 029.00 934 563.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 1 244 961.00 1 270 046.00
збиток 2095 296 932.00 335 483.00
Інші операційні доходи 2120 61 949.00 83 576.00
Адміністративні витрати 2130 64 196.00 55 039.00
Інші операційні витрати 2180 76 022.00 26 603.00
збиток 2195 375 201.00 333 549.00
Інші фінансові доходи 2220 76.00
Інші доходи 2240 480.00 563.00
Фінансові витрати 2250 4 727.00 3 191.00
Втрати від участі в капіталі 2255 30 788.00
Інші витрати 2270 183.00 54.00
збиток 2295 379 555.00 367 019.00
збиток 2355 379 555.00 367 019.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -379 555.00 -367 019.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 725 930.00 812 790.00
Витрати на оплату праці 2505 395 377.00 349 454.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 83 890.00 73 523.00
Амортизація 2515 52 520.00 42 134.00
Інші операційні витрати 2520 127 450.00 72 750.00
Разом 2550 1 385 167.00 1 350 651.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 414 353.00 414 353.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 414 353.00 414 353.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -916.02 -885.76
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -916.02 -885.76

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 036 569.00 1 037 789.00
Повернення податків і зборів 3005 280.00 162.00
Цільового фінансування 3010 9 084.00 10 369.00
Інші надходження 3095 57 644.00 15 039.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 324 290.00 508 893.00
Праці 3105 316 396.00 254 427.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 83 596.00 66 140.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 208 469.00 169 081.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 123 129.00 103 799.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 85 340.00 65 282.00
Інші витрачання 3190 11 578.00 17 964.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 159 248.00 46 854.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
необоротних активів 3205 131.00 3 269.00
Інші надходження 3250 71 940.00 76 292.00
необоротних активів 3260 26 844.00 19 011.00
Інші платежі 3290 71 625.00 76 283.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -26 398.00 -15 733.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Сплату дивідендів 3355 18 419.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -18 419.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 132 850.00 12 702.00
Залишок коштів на початок року 3405 85 812.00 73 110.00
Залишок коштів на кінець року 3415 218 662.00 85 812.00

J0901005 Звіт про власний капітал