Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (6)
Дозвільні документи
Ліцензії (17)
ДАБІ (11)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ПОЛТАВАГАЗ"

#03351912

Фінансова звітність за 2021 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 23 053.00 18 046.00
первісна вартість 1001 60 193.00 63 661.00
накопичена амортизація 1002 37 140.00 45 615.00
Основні засоби 1010 382 647.00 420 523.00
первісна вартість 1011 667 700.00 730 607.00
знос 1012 285 053.00 310 084.00
Інвестиційна нерухомість 1015 8 486.00 9 039.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 30 788.00
Усього за розділом I 1095 444 974.00 447 608.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 28 216.00 31 650.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 55 768.00 96 549.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 4 544.00 34 145.00
з бюджетом 1135 1 450.00 1 464.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 1 308.00 1 308.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 422.00 6 245.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 73 110.00 85 812.00
Інші оборотні активи 1190 4 832.00 30 934.00
Усього за розділом II 1195 171 342.00 286 799.00
Баланс 1300 616 316.00 734 407.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 435.00 435.00
Капітал у дооцінках 1405 8 123.00 8 123.00
Додатковий капітал 1410 150 310.00 158 604.00
Резервний капітал 1415 109.00 109.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -90 810.00 -484 715.00
Усього за розділом I 1495 68 167.00 -317 444.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 19 558.00 17 131.00
Довгострокові забезпечення 1520 55 749.00 51 386.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 27 203.00 25 131.00
Усього за розділом II 1595 75 307.00 68 517.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 5 524.00 5 214.00
товари, роботи, послуги 1615 367 090.00 832 203.00
розрахунками з бюджетом 1620 5 147.00 11 396.00
розрахунками зі страхування 1625 2 491.00 6 002.00
розрахунками з оплати праці 1630 10 272.00 23 414.00
за одержаними авансами 1635 25 751.00 46 221.00
за розрахунками з учасниками 1640 14 850.00 21 978.00
Поточні забезпечення 1660 40 507.00 34 984.00
Інші поточні зобов’язання 1690 1 210.00 1 922.00
Усього за розділом ІІІ 1695 472 842.00 983 334.00
Баланс 1900 616 316.00 734 407.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 934 563.00 621 979.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 1 270 046.00 578 474.00
Валовий: прибуток 2090 43 505.00
збиток 2095 335 483.00
Інші операційні доходи 2120 83 576.00 30 418.00
Адміністративні витрати 2130 55 039.00 43 008.00
Інші операційні витрати 2180 26 603.00 19 025.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 11 890.00
збиток 2195 333 549.00
Дохід від участі в капіталі 2200 30 288.00
Інші фінансові доходи 2220 107.00
Інші доходи 2240 563.00 967.00
Фінансові витрати 2250 3 191.00 2 145.00
Втрати від участі в капіталі 2255 30 788.00
Інші витрати 2270 54.00 94.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 41 013.00
збиток 2295 367 019.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 41 013.00
збиток 2355 367 019.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -367 019.00 41 013.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 812 790.00 248 874.00
Витрати на оплату праці 2505 349 454.00 246 040.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 73 523.00 50 570.00
Амортизація 2515 42 134.00 42 720.00
Інші операційні витрати 2520 72 750.00 52 303.00
Разом 2550 1 350 651.00 640 507.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 414 353.00 414 353.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 414 353.00 414 353.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -885.76 98.98
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -885.76 98.98

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 037 789.00 672 309.00
Повернення податків і зборів 3005 162.00 1 122.00
Цільового фінансування 3010 10 369.00 8 654.00
Інші надходження 3095 15 039.00 18 301.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 508 893.00 307 955.00
Праці 3105 254 427.00 174 673.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 66 140.00 45 914.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 169 081.00 107 998.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 103 799.00 64 007.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 65 282.00 43 991.00
Інші витрачання 3190 17 964.00 20 698.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 46 854.00 43 148.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
необоротних активів 3205 3 269.00 2 483.00
Інші надходження 3250 76 292.00 53 058.00
необоротних активів 3260 19 011.00 18 996.00
Інші платежі 3290 76 283.00 53 058.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -15 733.00 -16 513.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Сплату дивідендів 3355 18 419.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -18 419.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 12 702.00 26 635.00
Залишок коштів на початок року 3405 73 110.00 46 475.00
Залишок коштів на кінець року 3415 85 812.00 73 110.00