Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (23)
ДАБІ (11)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУКГАЗ"

#03351734

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 1 598.00 1 404.00
первісна вартість 1001 2 259.00 2 259.00
накопичена амортизація 1002 661.00 855.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3 335.00 4 307.00
Основні засоби 1010 142 190.00 143 716.00
первісна вартість 1011 218 221.00 228 822.00
знос 1012 76 031.00 85 106.00
Відстрочені податкові активи 1045 3 356.00 13 631.00
Усього за розділом I 1095 150 479.00 163 058.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 4 721.00 3 487.00
Виробничі запаси 1101 4 699.00 3 466.00
Товари 1104 22.00 21.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 6 284.00 22 653.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 1 800.00 191.00
з бюджетом 1135 2 948.00 1 310.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 1 274.00 1 274.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 11 709.00 1 683.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 12 367.00 2 692.00
Готівка 1166 1.00 1.00
Рахунки в банках 1167 12 336.00 2 642.00
Витрати майбутніх періодів 1170 78.00 69.00
Інші оборотні активи 1190 2 361.00 1 675.00
Усього за розділом II 1195 42 268.00 33 760.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 41.00 41.00
Баланс 1300 192 788.00 196 859.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 063.00 1 063.00
Додатковий капітал 1410 54 270.00 53 392.00
Резервний капітал 1415 266.00 266.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 32 374.00 -14 516.00
Усього за розділом I 1495 87 973.00 40 205.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 1 461.00
товари, роботи, послуги 1615 50 080.00 51 463.00
розрахунками з бюджетом 1620 1 035.00 1 879.00
розрахунками зі страхування 1625 288.00 649.00
розрахунками з оплати праці 1630 4 132.00 2 831.00
за одержаними авансами 1635 13 918.00 9 440.00
за розрахунками з учасниками 1640 6 239.00 6 238.00
Поточні забезпечення 1660 26 646.00 68 199.00
Доходи майбутніх періодів 1665 1 091.00 2 020.00
Інші поточні зобов’язання 1690 1 386.00 12 474.00
Усього за розділом ІІІ 1695 104 815.00 156 654.00
Баланс 1900 192 788.00 196 859.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 179 778.00 227 016.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 211 176.00 196 079.00
Валовий: прибуток 2090 30 937.00
збиток 2095 31 398.00
Інші операційні доходи 2120 1 305.00 6 732.00
Адміністративні витрати 2130 27 336.00 28 451.00
Витрати на збут 2150 46.00 470.00
Інші операційні витрати 2180 1 810.00 4 991.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 3 757.00
збиток 2195 59 285.00
Інші фінансові доходи 2220 37.00
Інші доходи 2240 2 132.00 8 134.00
Інші витрати 2270 12.00 19.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 11 909.00
збиток 2295 57 165.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 10 275.00 -1 254.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 10 655.00
збиток 2355 46 890.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -46 890.00 10 655.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 79 520.00 95 980.00
Витрати на оплату праці 2505 101 256.00 87 842.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 21 057.00 18 389.00
Амортизація 2515 9 476.00 7 665.00
Інші операційні витрати 2520 29 059.00 20 115.00
Разом 2550 240 368.00 229 991.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 21 252 000.00 21 252 000.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 21 252 000.00 21 252 000.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -2.21 0.50
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -2.21 0.50

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 195 122.00 268 537.00
Повернення податків і зборів 3005 31.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 31.00
Цільового фінансування 3010 1 170.00 1 226.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 71.00 106.00
Надходження від повернення авансів 3020 195.00 463.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 115.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 225.00 2 975.00
Надходження від операційної оренди 3040 807.00 565.00
Інші надходження 3095 43 356.00 33 605.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 104 357.00 124 191.00
Праці 3105 64 924.00 71 050.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 16 283.00 19 579.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 31 141.00 39 879.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 1 325.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 13 518.00 18 818.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 17 623.00 19 736.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 124.00 244.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 857.00 349.00
Інші витрачання 3190 30 490.00 26 034.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -7 155.00 26 045.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 6 158.00
необоротних активів 3205 193.00 63.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 37.00
необоротних активів 3260 8 871.00 26 104.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2 520.00 -26 004.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Сплату дивідендів 3355 1 448.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1 448.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -9 675.00 -1 407.00
Залишок коштів на початок року 3405 12 367.00 13 774.00
Залишок коштів на кінець року 3415 2 692.00 12 367.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008

S0106006