Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (42)
ДАБІ (19) Перевірки (27)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

#03340920

Фінансова звітність за 2020 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 425.00 347.00
первісна вартість 1001 2 549.00 2 738.00
накопичена амортизація 1002 -2 124.00 -2 391.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 23 176.00 84 886.00
Основні засоби 1010 386 032.00 403 514.00
первісна вартість 1011 736 818.00 786 593.00
знос 1012 -350 786.00 -383 079.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 2 100.00 2 100.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 116 546.00 106 441.00
Відстрочені податкові активи 1045 5 076.00 3 915.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 29 126.00 53 749.00
Усього за розділом I 1095 562 481.00 654 952.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 17 546.00 39 107.00
Виробничі запаси 1101 0.00 0.00
Незавершене виробництво 1102 0.00 0.00
Готова продукція 1103 0.00 0.00
Товари 1104 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 34 518.00 153 519.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 328 915.00 667 776.00
з бюджетом 1135 21 985.00 13 124.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 13 124.00 13 124.00
з нарахованих доходів 1140 8.00 68.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 144.00 3 196.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 47 892.00 8 965.00
Готівка 1166 0.00 0.00
Рахунки в банках 1167 0.00 0.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 80 579.00 2 354.00
Усього за розділом II 1195 532 587.00 888 109.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 1 095 068.00 1 543 061.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 456.00 2 456.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 -1 100.00 -1 100.00
Додатковий капітал 1410 435 649.00 426 668.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2 030 368.00 -1 568 293.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 -1 593 363.00 -1 140 269.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 53 620.00 51 856.00
Довгострокові забезпечення 1520 31 492.00 44 906.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 85 112.00 96 762.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 13 104.00 11 532.00
товари, роботи, послуги 1615 2 006 879.00 2 004 355.00
розрахунками з бюджетом 1620 5 519.00 35 641.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 4 740.00 6 438.00
розрахунками з оплати праці 1630 20 615.00 28 057.00
за одержаними авансами 1635 99 529.00 117 179.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 20 739.00 66 204.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 432 194.00 317 162.00
Усього за розділом ІІІ 1695 2 603 319.00 2 586 568.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 1 095 068.00 1 543 061.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 674 191.00 962 810.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 1 144 625.00 1 110 697.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 529 566.00 0.00
збиток 2095 0.00 147 887.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 172 591.00 132 401.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 107 386.00 105 144.00
Витрати на збут 2150 0.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 115 912.00 401 139.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 478 859.00 0.00
збиток 2195 0.00 521 769.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 32 621.00 19 603.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 41 476.00 50 447.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 470 004.00 0.00
збиток 2295 0.00 552 613.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 161.00 -469.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 468 843.00 0.00
збиток 2355 0.00 553 082.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 -6 768.00 -5 816.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -6 768.00 -5 816.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -6 768.00 -5 816.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 462 075.00 -558 898.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 419 351.00 594 057.00
Витрати на оплату праці 2505 610 789.00 446 539.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 129 716.00 94 094.00
Амортизація 2515 37 693.00 35 071.00
Інші операційні витрати 2520 170 374.00 447 219.00
Разом 2550 1 367 923.00 1 616 980.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 861 720.00 861 720.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 861 720.00 861 720.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 544.08 -641.83
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 536.22 -648.58
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00