Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (4)
ДАБІ (26) Перевірки (14)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

#02004674

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 12.30 7.70
первісна вартість 1001 12.40 12.40
накопичена амортизація 1002 0.10 4.70
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1 672.00 520.00
Основні засоби: 1010 25 110.80 29 791.10
первісна вартість 1011 66 505.10 75 427.80
знос 1012 41 394.30 45 636.70
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 26 795.10 30 318.80
II. Оборотні активи Запаси: 1100 5 396.30 8 720.20
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 110.70 21.20
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.30 228.50
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 158.10 1 948.30
Витрати майбутніх періодів 1170 8.40 9.40
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 5 673.80 10 927.60
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 32 468.90 41 246.40

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 32 602.40 20 466.70
Додатковий капітал 1410 2 933.40 8 399.10
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3 217.60 5 762.50
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 32 318.20 34 628.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 4 429.60
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 0.00 932.00
розрахунками з бюджетом 1620 6.40 40.70
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 102.70 187.60
Доходи майбутніх періодів 1665 27.60 960.40
Інші поточні зобов'язання 1690 14.00 67.80
Усього за розділом III 1695 150.70 2 188.50
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 32 468.90 41 246.40

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 70 749.80 275.00
Інші операційні доходи 2120 38 277.80 62 970.00
Інші доходи 2240 3 949.90 83.20
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 112 977.50 63 328.20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 60 645.70 61 799.50
Інші операційні витрати 2180 45 217.20 3 889.70
Інші витрати 2270 16.50 107.90
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 105 879.40 65 797.10
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 7 098.10 -2 468.90
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 7 098.10 -2 468.90