Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (4)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕРХОВИНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ВЕРХОВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

#01993374

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 65.90 65.90
первісна вартість 1001 65.90 65.90
Основні засоби: 1010 8 629.50 13 759.00
первісна вартість 1011 14 197.00 17 664.10
знос 1012 5 567.50 3 905.10
Усього за розділом I 1095 8 695.40 13 824.90
II. Оборотні активи Запаси: 1100 244.00 648.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 9 168.40
Усього за розділом II 1195 244.00 9 816.40
Баланс 1300 8 939.40 23 641.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 8 939.40 14 472.90
Усього за розділом I 1495 8 939.40 14 472.90
Інші поточні зобов'язання 1690 9 168.40
Усього за розділом III 1695 9 168.40
Баланс 1900 8 939.40 23 641.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 68 452.90 36 236.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 69 672.40 42 187.00
Інші операційні доходи 2120 1 219.50 5 951.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 69 672.40 42 187.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 69 672.40 42 187.00