Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Продавець (1)
Зовнішня інформація (5)
Дозвільні документи
Ліцензії (5)
ДАБІ (51) Перевірки (15)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОВЕЛЬСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

#01982940

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 22 880.60 37 123.00
Основні засоби: 1010 99 284.70 127 750.60
первісна вартість 1011 160 484.10 317 524.10
знос 1012 61 199.40 189 773.50
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 122 165.30 164 873.60
II. Оборотні активи Запаси: 1100 15 484.40 32 920.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 33.70 856.20
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 97.00 351.10
Поточні фінансові інвестиції 1160 1 222.60 70 750.10
Г роші та їх еквіваленти 1165 8 788.30 409.20
Витрати майбутніх періодів 1170 9.00 0.40
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 25 635.00 105 287.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 147 800.30 270 160.60

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100.00 100.00
Додатковий капітал 1410 108 223.90 29 482.40
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5 583.90 115 316.90
Неоплачений капітал 1425 0.00 100.00
Усього за розділом I 1495 113 907.80 144 799.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 45 984.40
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 19 297.50 55.30
розрахунками з бюджетом 1620 20.80 36.50
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 76.10 314.60
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 13 442.30 78 970.50
Інші поточні зобов'язання 1690 1 055.80 0.00
Усього за розділом III 1695 33 892.50 79 376.90
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 147 800.30 270 160.60

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 259 927.50 2 921.10
Інші операційні доходи 2120 122 871.90 229 929.20
Інші доходи 2240 1 978.30 290.20
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 384 777.70 233 140.50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 156 821.80 2 921.10
Інші операційні витрати 2180 118 702.20 224 635.50
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 275 524.00 227 556.60
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 109 253.70 5 583.90
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 109 253.70 5 583.90