Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (13)
ДАБІ (27)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНСПЕЦБУД"

#01416731

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 13.00
первісна вартість 1001 153.00 153.00
накопичена амортизація 1002 140.00 153.00
Основні засоби 1010 6 727.00 2 982.00
первісна вартість 1011 46 438.00 46 445.00
знос 1012 39 711.00 43 463.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 5 658.00 5 658.00
інші фінансові інвестиції 1035 235.00 235.00
Усього за розділом I 1095 12 633.00 8 875.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 14 583.00 7 198.00
Виробничі запаси 1101 6 762.00 7 082.00
Незавершене виробництво 1102 7 760.00 94.00
Готова продукція 1103 61.00 22.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3 617.00 4 171.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 761.00 4 596.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 159.00 109.00
Рахунки в банках 1167 1 159.00 109.00
Інші оборотні активи 1190 1 116.00 856.00
Усього за розділом II 1195 25 236.00 16 930.00
Баланс 1300 37 869.00 25 805.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 362.00 362.00
Капітал у дооцінках 1405 6 464.00 6 464.00
Резервний капітал 1415 90.00 90.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2 658.00 -3 767.00
Усього за розділом I 1495 4 258.00 3 149.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 218.00 167.00
Усього за розділом II 1595 218.00 167.00
товари, роботи, послуги 1615 22 778.00 19 579.00
розрахунками з бюджетом 1620 51.00 1 675.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 30.00 9.00
розрахунками зі страхування 1625 1.00
розрахунками з оплати праці 1630 7.00
за розрахунками з учасниками 1640 13.00 13.00
Інші поточні зобов’язання 1690 10 543.00 1 222.00
Усього за розділом ІІІ 1695 33 393.00 22 489.00
Баланс 1900 37 869.00 25 805.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 26 676.00 99 454.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 30 285.00 98 813.00
Валовий: прибуток 2090 641.00
збиток 2095 3 609.00
Інші операційні доходи 2120 3 442.00 4 020.00
Адміністративні витрати 2130 857.00 3 221.00
Інші операційні витрати 2180 85.00 2 341.00
збиток 2195 1 109.00 901.00
Інші доходи 2240 110.00
Інші витрати 2270 19.00
збиток 2295 1 109.00 810.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -86.00
збиток 2355 1 109.00 896.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1 109.00 -896.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 17 242.00 81 062.00
Витрати на оплату праці 2505 1 851.00 7 522.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 420.00 1 681.00
Амортизація 2515 3 765.00 4 240.00
Інші операційні витрати 2520 195.00 3 336.00
Разом 2550 23 473.00 97 841.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 31 424.00 138 430.00
Надходження від повернення авансів 3020 7.00 218.00
Інші надходження 3095 81.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 29 355.00 117 303.00
Праці 3105 2 170.00 6 544.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 411.00 1 806.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 513.00 6 517.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 38.00 761.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 59.00 3 894.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 415.00 1 862.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 4 725.00
Інші витрачання 3190 24.00 139.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1 042.00 1 695.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
необоротних активів 3260 8.00 663.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -8.00 -663.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1 050.00 1 032.00
Залишок коштів на початок року 3405 1 159.00 127.00
Залишок коштів на кінець року 3415 109.00 1 159.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008

S0106006