Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Продавець (10)
Зовнішня інформація (9) ДАБІ (7) Перевірки (17)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"

#00481212

Фінансова звітність за 2020 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 74 493.00 151 763.00
первісна вартість 1001 151 078.00 250 622.00
накопичена амортизація 1002 76 585.00 98 859.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби 1010 630 408.00 688 320.00
первісна вартість 1011 1 468 262.00 1 620 599.00
знос 1012 837 854.00 932 279.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 356 733.00 464 395.00
інші фінансові інвестиції 1035 765.00 9 989.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 1 336.00 6 650.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 25 785.00
Усього за розділом I 1095 1 063 735.00 1 346 902.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 581 168.00 575 593.00
Виробничі запаси 1101 320 149.00 353 150.00
Незавершене виробництво 1102 19 224.00 24 464.00
Готова продукція 1103 239 786.00 191 819.00
Товари 1104 2 009.00 6 160.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1 368 503.00 1 312 871.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 63 864.00 329 887.00
з бюджетом 1135 9 363.00 31 968.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
з нарахованих доходів 1140 819.00 899.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 104 946.00 137 393.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 2 992.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 257 797.00 565 434.00
Готівка 1166 3.00 1.00
Рахунки в банках 1167 257 794.00 565 433.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 971.00 2 916.00
Усього за розділом II 1195 2 387 431.00 2 959 953.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 3 451 166.00 4 306 855.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 179 528.00 179 528.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 0.00 0.00
Додатковий капітал 1410 1 012 216.00 58 216.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 84 883.00 84 883.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 187 963.00 2 251 093.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 1 705 864.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 1 758 726.00 2 573 720.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 1 404 489.00 1 374 133.00
Довгострокові забезпечення 1520 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 1 404 489.00 1 374 133.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0.00 14 152.00
товари, роботи, послуги 1615 81 678.00 94 527.00
розрахунками з бюджетом 1620 61 729.00 89 792.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 42 826.00 80 527.00
розрахунками зі страхування 1625 1 737.00 1 004.00
розрахунками з оплати праці 1630 10 524.00 10 546.00
за одержаними авансами 1635 339.00 1 312.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 62 055.00 79 540.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 69 889.00 68 129.00
Усього за розділом ІІІ 1695 287 951.00 359 002.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 3 451 166.00 4 306 855.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3 612 985.00 3 312 103.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 1 375 286.00 1 376 318.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 2 237 699.00 1 935 785.00
збиток 2095 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 41 612.00 18 882.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 301 070.00 215 595.00
Витрати на збут 2150 743 921.00 694 444.00
Інші операційні витрати 2180 155 608.00 213 083.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 1 078 712.00 831 545.00
збиток 2195 0.00 0.00
Дохід від участі в капіталі 2200 105 013.00 92 441.00
Інші фінансові доходи 2220 31 513.00 27 858.00
Інші доходи 2240 4 634.00 10 460.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 251 392.00 242 409.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 1 716.00 7.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 966 764.00 719 888.00
збиток 2295 0.00 0.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -151 770.00 -110 259.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 814 994.00 609 629.00
збиток 2355 0.00 0.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0.00 0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 814 994.00 609 629.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 1 209 644.00 1 334 903.00
Витрати на оплату праці 2505 458 695.00 400 707.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 80 571.00 69 698.00
Амортизація 2515 122 674.00 120 073.00
Інші операційні витрати 2520 705 648.00 675 253.00
Разом 2550 2 577 232.00 2 600 634.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 438 300.00 561 024.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 438 300.00 561 024.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1 859.44 1 086.64
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 1 859.44 1 086.64
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00