Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (2)
SMIDA
Річна звітність:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Зовнішня інформація (2) ДАБІ (18)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСКО"

#00282049

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 103 307.00 104 556.00
первісна вартість 1001 111 692.00 113 454.00
накопичена амортизація 1002 8 385.00 8 898.00
Основні засоби 1010 1 083 323.00 924 151.00
первісна вартість 1011 1 858 346.00 1 900 817.00
знос 1012 775 023.00 976 666.00
інші фінансові інвестиції 1035 6 709.00 6 709.00
Відстрочені податкові активи 1045 42 541.00 78 270.00
Інші необоротні активи 1090 169 001.00 99 698.00
Усього за розділом I 1095 1 404 881.00 1 213 384.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 493 085.00 587 185.00
Виробничі запаси 1101 46 925.00 51 697.00
Незавершене виробництво 1102 79 398.00 108 521.00
Готова продукція 1103 366 492.00 426 460.00
Товари 1104 270.00 507.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1 464 683.00 2 095 374.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 108 137.00 203 339.00
з бюджетом 1135 87 914.00 48 663.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 1 938.00
з нарахованих доходів 1140 234.00 414.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 355 873.00 860 359.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 162 941.00 72 388.00
Рахунки в банках 1167 162 941.00 72 388.00
Інші оборотні активи 1190 4 422.00 4 008.00
Усього за розділом II 1195 2 677 289.00 3 871 730.00
Баланс 1300 4 082 170.00 5 085 114.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 57 553.00 57 553.00
Додатковий капітал 1410 7.00 7.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 600 692.00 2 223 786.00
Усього за розділом I 1495 1 658 252.00 2 281 346.00
Пенсійні зобов’язання 1505 8 465.00 915.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 136 223.00 131 030.00
Довгострокові забезпечення 1520 121 013.00 131 315.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 2 955.00 1 460.00
Усього за розділом II 1595 265 701.00 263 260.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 85 855.00 83 346.00
товари, роботи, послуги 1615 129 681.00 39 441.00
розрахунками з бюджетом 1620 72 089.00 4 685.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 53 098.00
розрахунками зі страхування 1625 4 434.00 1 125.00
розрахунками з оплати праці 1630 16 310.00 5 520.00
за одержаними авансами 1635 15 596.00 24 881.00
за розрахунками з учасниками 1640 210 560.00 210 560.00
Поточні забезпечення 1660 157 005.00 42 998.00
Інші поточні зобов’язання 1690 1 466 687.00 2 127 952.00
Усього за розділом ІІІ 1695 2 158 217.00 2 540 508.00
Баланс 1900 4 082 170.00 5 085 114.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 867 290.00 4 343 846.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 313 036.00 1 288 180.00
Валовий: прибуток 2090 1 554 254.00 3 055 666.00
Інші операційні доходи 2120 680 504.00 115 388.00
Адміністративні витрати 2130 150 038.00 267 292.00
Витрати на збут 2150 790 711.00 1 487 108.00
Інші операційні витрати 2180 462 254.00 252 069.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 831 755.00 1 164 585.00
Інші фінансові доходи 2220 3 074.00 4 562.00
Інші доходи 2240 2 876.00 21 216.00
Фінансові витрати 2250 45 161.00 31 710.00
Інші витрати 2270 35 935.00 122 403.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 756 609.00 1 036 250.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -142 657.00 -187 711.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 613 952.00 848 539.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Інший сукупний дохід 2445 9 142.00 -533.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 9 142.00 -533.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 9 142.00 -533.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 623 094.00 848 006.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 419 132.00 930 601.00
Витрати на оплату праці 2505 265 947.00 361 056.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 51 449.00 70 654.00
Амортизація 2515 212 548.00 206 158.00
Інші операційні витрати 2520 1 220 681.00 2 612 966.00
Разом 2550 2 169 757.00 4 181 435.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 115 105 200.00 115 105 200.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 115 105 200.00 115 105 200.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 5.33 7.37
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 5.33 7.37

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 030 529.00 3 019 027.00
Повернення податків і зборів 3005 231 973.00 359 242.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 225 029.00 354 106.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 558 307.00 743 591.00
Надходження від повернення авансів 3020 9 072.00 14 570.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 2 894.00 4 364.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 572.00 1 557.00
Інші надходження 3095 343 034.00 1 087 321.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 733 534.00 1 632 925.00
Праці 3105 281 062.00 338 940.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 65 200.00 76 195.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 356 915.00 364 511.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 233 422.00 189 924.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 123 493.00 174 587.00
Витрачання на оплату авансів 3135 855 037.00 2 067 554.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 82.00 422.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 649.00 1 234.00
Інші витрачання 3190 21 952.00 126 469.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -137 050.00 621 422.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
необоротних активів 3205 13 083.00 24 976.00
Інші надходження 3250 5.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 6 267.00
необоротних активів 3260 124 573.00 173 360.00
Інші платежі 3290 55.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -111 490.00 -154 701.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Отримання позик 3305 7 669 320.00 6 253 435.00
Інші надходження 3340 1 834 540.00 970 758.00
Погашення позик 3350 7 017 670.00 5 933 539.00
Сплату дивідендів 3355 333 805.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 9 192.00 15 744.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 13 858.00 86 929.00
Інші платежі 3390 2 376 820.00 1 312 128.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 86 320.00 -457 952.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -162 220.00 8 769.00
Залишок коштів на початок року 3405 162 941.00 155 893.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 71 667.00 -1 721.00
Залишок коштів на кінець року 3415 72 388.00 162 941.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0106006