Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (7) ДАБІ (29)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА"

#00186536

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 5 634.00 4 110.00
первісна вартість 1001 52 221.00 52 398.00
накопичена амортизація 1002 46 587.00 48 288.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 82 771.00 78 115.00
Основні засоби 1010 4 744 832.00 4 394 272.00
первісна вартість 1011 4 811 546.00 4 816 459.00
знос 1012 66 714.00 422 187.00
інші фінансові інвестиції 1035 8 612.00 6 569.00
Інші необоротні активи 1090 1 918.00 1 918.00
Усього за розділом I 1095 4 843 767.00 4 484 984.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 1 149 998.00 1 013 358.00
Виробничі запаси 1101 513 655.00 622 516.00
Незавершене виробництво 1102 448 895.00 198 848.00
Готова продукція 1103 187 448.00 191 994.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 955 074.00 751 409.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 20 149.00 40 892.00
з бюджетом 1135 42 659.00 101 473.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 985.00 6 452.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 39 024.00 61 503.00
Готівка 1166 1.00 2.00
Рахунки в банках 1167 39 023.00 61 501.00
Витрати майбутніх періодів 1170 2 302.00 979.00
Інші оборотні активи 1190 35 298.00 25 874.00
Усього за розділом II 1195 2 251 489.00 2 001 940.00
Баланс 1300 7 095 256.00 6 486 924.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 49 720.00 49 720.00
Капітал у дооцінках 1405 3 339 263.00 3 095 738.00
Додатковий капітал 1410 114 747.00 114 747.00
Резервний капітал 1415 12 430.00 12 430.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3 307 360.00 -4 910 598.00
Усього за розділом I 1495 208 800.00 -1 637 963.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 254 589.00 124 335.00
Довгострокові забезпечення 1520 859 105.00 755 118.00
Усього за розділом II 1595 1 113 694.00 879 453.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 3 292 964.00 4 325 729.00
товари, роботи, послуги 1615 2 211 526.00 2 237 571.00
розрахунками з бюджетом 1620 10 818.00 5 563.00
розрахунками зі страхування 1625 9 187.00 2 978.00
розрахунками з оплати праці 1630 28 084.00 9 748.00
за одержаними авансами 1635 83 670.00 101 400.00
за розрахунками з учасниками 1640 3 620.00 3 620.00
Поточні забезпечення 1660 71 782.00 53 626.00
Інші поточні зобов’язання 1690 61 111.00 505 199.00
Усього за розділом ІІІ 1695 5 772 762.00 7 245 434.00
Баланс 1900 7 095 256.00 6 486 924.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4 975 685.00 9 797 948.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 4 297 118.00 9 517 382.00
Валовий: прибуток 2090 678 567.00 280 566.00
Інші операційні доходи 2120 53 932.00 94 370.00
Адміністративні витрати 2130 118 538.00 163 622.00
Витрати на збут 2150 297 328.00 389 372.00
Інші операційні витрати 2180 734 688.00 104 091.00
збиток 2195 418 055.00 282 149.00
Інші фінансові доходи 2220 13.00 147.00
Інші доходи 2240 6 632.00 131 586.00
Фінансові витрати 2250 485 416.00 356 373.00
Інші витрати 2270 1 134 468.00 57 034.00
збиток 2295 2 031 294.00 563 823.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 130 254.00 102 800.00
збиток 2355 1 901 040.00 461 023.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 654 578.00
Інший сукупний дохід 2445 54 277.00 -64 923.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 54 277.00 589 655.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 248 723.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 54 277.00 340 932.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1 846 763.00 -120 091.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 3 561 820.00 8 178 860.00
Витрати на оплату праці 2505 481 034.00 913 544.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 105 754.00 195 656.00
Амортизація 2515 359 035.00 339 915.00
Інші операційні витрати 2520 696 059.00 495 155.00
Разом 2550 5 203 702.00 10 123 130.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1 075 030.00 1 075 030.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1 075 030.00 1 075 030.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -1 768.36 -428.85
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -1 768.36 -428.85

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 5 596 021.00 10 241 189.00
Повернення податків і зборів 3005 82 006.00 480 614.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 82 006.00 480 614.00
Цільового фінансування 3010 12 421.00 21 812.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 12 421.00 21 812.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 101 400.00 83 670.00
Надходження від повернення авансів 3020 10 166.00 77 174.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 2 870.00 432.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 17 782.00 2 535.00
Надходження від операційної оренди 3040 5 670.00 27 126.00
Інші надходження 3095 15 795.00 314.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 4 887 707.00 9 255 552.00
Праці 3105 410 803.00 708 431.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 185 824.00 261 324.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 137 842.00 216 290.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 137 842.00 216 290.00
Витрачання на оплату авансів 3135 40 892.00 20 149.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 3 586.00 2 647.00
Інші витрачання 3190 34 617.00 70 190.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 142 860.00 400 283.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 2 000.00 6 043.00
необоротних активів 3260 7 704.00 34 380.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -5 704.00 -28 337.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Інші надходження 3340 34 102.00 36 200.00
Погашення позик 3350 120 900.00 124 959.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 29 897.00 215 845.00
Інші платежі 3390 51 039.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -116 695.00 -355 643.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 20 461.00 16 303.00
Залишок коштів на початок року 3405 39 024.00 28 895.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 2 018.00 -6 174.00
Залишок коштів на кінець року 3415 61 503.00 39 024.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008