Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (6)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ"

#00147921

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 95.00 95.00
накопичена амортизація 1002 95.00 95.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 32.10
Основні засоби: 1010 2 278.00 1 408.70
первісна вартість 1011 47 329.00 47 207.00
знос 1012 45 051.00 45 798.30
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 1 113.00 1 113.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 3 391.00 2 553.80
II. Оборотні активи Запаси: 1100 631.00 882.30
у тому числі готова продукція 1103 0.00 1.80
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 13 049.00 7 533.20
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 29.00 315.20
у тому числі з податку на прибуток 1136 29.00 29.30
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 153.00 5 397.40
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 794.00 282.50
Витрати майбутніх періодів 1170 571.00 2.90
Інші оборотні активи 1190 7.00 26.80
Усього за розділом II 1195 21 234.00 14 440.30
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 24 625.00 16 994.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7.00 7.00
Додатковий капітал 1410 4 219.00 4 219.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 14 114.00 9 635.50
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 18 340.00 13 861.50
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 7.10
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 4 434.00 1 725.90
розрахунками з бюджетом 1620 414.00 90.70
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 83.00 9.80
розрахунками з оплати праці 1630 478.00 393.50
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 876.00 905.60
Усього за розділом III 1695 6 285.00 3 125.50
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 24 625.00 16 994.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7 619.60 35 615.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 9 698.90 32 470.00
Інші операційні доходи 2120 113.70 191.00
Інші операційні витрати 2180 2 638.00 4 347.00
Інші доходи 2240 137.50 26.00
Інші витрати 2270 12.40 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 7 870.80 35 832.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 12 349.30 36 817.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -4 478.50 -985.00
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -4 478.50 -985.00